Privacy

Privacyverklaring Stichting Kinderdorp Angeren

Stichting Kinderdorp Angeren, gevestigd aan de Nije Wei 72 6687 ED Angeren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stichting Kinderdorp Angeren

Lodderhoeksestraat 19a

6687 LR Angeren

https://www.kinderdorpangeren.nl

kinderdorpangeren@gmail.com

Dhr Kim Kerkman is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Kinderdorp Angeren. Hij is te bereiken via kinderdorpangeren@gmail.com

Persoonsgegevens welke wij verwerken

Stichting Kinderdorp Angeren verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij over u verwerken na aanleiding van het invullen van het aanmeldformulier en/of het contactformulier via de website of via de schriftelijke inschrijving op de startdatum van het evenement.

– Voor,- en achternaam

Deze wordt gebruikt voor het kunnen vervaardigen van een gepersonaliseerde naambadge/polsband ter identificering van de deelnemer tijdens de duur van het evenement.

– Geboortedatum

Deze wordt gebruikt voor een leeftijdscheck welke doorslaggevend is of deelname aan het evenement geoorloofd is. Tevens kan de geboortedatum c.q. leeftijd worden gebruikt voor het verdelen van deelnemers op leeftijdscategorie.

– Telefoonnummer

Deze wordt enkel gebruikt in geval van calamiteiten en/of informatievoorziening over de desbetreffende deelnemer richting de ouders/verzorgers of personen met de voogdij over de deelnemer via het opgegeven contactnummer.

– E-mailadres

Deze informatie wordt enkel gebruikt voor het verzenden van een confirmatie email bij een voorinschrijving via de website. Dit email-adres wordt niet gebruikt voor enige vorm van reclamedoeleinden.

-Allergieën of medische informatie welke relevent is voor dit evenement.

Deze informatie wordt enkel gebruikt ter voorkoming van allergische reacties en eventuele medische aandoeningen welke hieruit kunnen ontstaan.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, mits zij toestemming hebben van ouders/verzorgers of voogd om zich aan te melden voor dit evenement. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kinderdorpangeren@gmail.com, dan

verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Kinderdorp Angeren verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling, dit zal gebeuren op de startdatum van het evenement of tijdens de aanmelding van de deelnemer op 1 van de overige dagen tijdens het evenement. Deze betaling zal plaatsvinden bij een bestuurslid van Stichting Kinderdorp Angeren.

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Dit behelst informatie over de aanmelding van de deelnemer of vanwege calamiteiten en/of informatievoorziening over de deelnemer.

– Om diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Kinderdorp Angeren heeft geen processen ingericht welke op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben

voor de desbetreffende deelnemer. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een

medewerker van Stichting Kinderdorp Angeren) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Kinderdorp Angeren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën:

Categorie Bewaartermijn
Voor,- en achternaam Tot uiterlijk 2 weken na de sluitingsdatum van het evenement waarop men zich heeft ingeschreven.
Geboortedatum Tot uiterlijk 2 weken na de sluitingsdatum van het evenement waarop men zich heeft ingeschreven.
Telefoonnummer Tot uiterlijk 2 weken na de sluitingsdatum van het evenement waarop men zich heeft ingeschreven.
E-mail adres Tot uiterlijk 2 weken na de sluitingsdatum van het evenement waarop men zich heeft ingeschreven.
Allergieën of medische informatie welke relevent is voor dit evenement. Tot uiterlijk 2 weken na de sluitingsdatum van het evenement waarop men zich heeft ingeschreven.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Kinderdorp Angeren verstrekt gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Stichting Kinderdorp Angeren heeft de beschikking tot alle benodigdheden om het evenement te laten plaatsvinden zonder uitwisseling van uw persoonsgegevens aan derden. Mocht het noodzakelijkerwijs toch voorkomen dat wij uw persoonsgegevens moeten uitgewisseld met een derde partij, dan dient deze partij zich te houden aan de wet algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zoals deze is ingegaan op 25 mei 2018.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Kinderdorp Angeren gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast wordt er nog gebruik gemaakt van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies zijn alleen ter analyse over het functioneren en het bereik van de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Kinderdorp Angeren en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar kinderdorpangeren@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Kinderdorp Angeren wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Kinderdorp Angeren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via kinderdorpangeren@gmail.com